Udvalg i Rideklubben   -


 
1. Hjemmesideudvalg.
2. Materialeudvalg.
3. Baneudvalg.
4. Stævneudvalg
6. Juniorudvalg.
7. Breddeudvalg
 
 
 Har du lyst til at sidde i et udvalg? Kontakt formanden for udvalget.
 

 

Hjemmesideudvalg.

Det er udvalgets opgave at vedligeholde, opdatere og udvikle klubbens hjemmeside.

Det er udvalgets opgave at udgive nyhedsbrev, der findes både elektronisk og trykt.

Det er udvalgets opgave at formidle klubbens virke både til medlemmerne og til omverdenen.

Det er udvalgets opgave i samarbejde med de øvrige udvalg, bestyrelsen og rideskolen at udarbejde informationsmateriale om Holmegården og Holmegårdens tilbud.

Det er udvalgets opgave at sikre sig, at der informeres så hurtigt som muligt om de aktiviteter, der har fundet sted og som er på vej.

Udvalget skal indsende ansøgning til bestyrelsen med budget, hvis det vil udgive nye pjecer, foldere, opdatere hjemmesiden eller foretage sig andet, dersom disse initiativer koster klubben penge.

Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen og derudover mindst to medlemmer, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme. Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.

 

Udvalget består af:
Lars Mathiasen (formand)
Signe Hagedorn Henningsen
Sille Mølgaard Christensen
Annemarie Gantriis
Camilla Grundvad Toldbod 
 

Materialeudvalg

Udvalget sørger for at indkøbe nye materialer, samt indkøbe til vedligeholdelse af materialer, fx maling og brædder.

Udvalget skal indkalde alle medlemmer til arbejdsweekend 2 gange om året.

Udvalget skal indsende ansøgning til bestyrelsen med budget, inden arbejdsdagen. Efter arbejdsdagen afleveres boner og regninger til kassereren.

Udvalget skal udarbejde en liste over arbejdsopgaver til arbejdsdagen, som sættes på klubbens hjemmeside og som papiropslag.

Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen og derudover mindst to medlemmer, der efter indstilling fra udvalget er udpeget af bestyrelsen. Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme. Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.

 

Udvalget består af:

Lars Mathiasen (formand)
Annemarie Gantriis
Signe Hagedorn Henningsen
Lotte Nielsen 
 
 

Baneudvalg

Baneudvalget får rådighed over det beløb der i budgettet er afsat til vedligeholdelse og fornyelse af klubbens baner, dog skal baneudvalget udarbejde særskilt budget for brug af midlerne der skal godkendes af bestyrelsen.

Baneudvalget skal udarbejde retningslinjer for vedligeholdelse og fornyelse af baner.
 
Baneudvalgets retningslinjer og henstillinger skal respekteres og følges af alle klubbens medlemmer, ansatte og undervisere. Undlader et medlem at følge udvalgets henstillinger kan det medfører, at medlemmet nægtes adgang til klubbens baner.
 
Baneudvalget skal udover ejer bestå af 2-3 medlemmer.
Baneudvalget refererer til klubbens formand

 

Udvalget består af:

Line Hass
Pia Christensen 
Charlotte Buhl 
Povl Neerbek
 
 
 

Stævneudvalg:

Udvalget forestår planlægning og afholdelse af klubbens stævner og har ansvaret for klubbens championatsliste. 

Den 1. oktober sender udvalget et forslag til bestyrelsen til det kommende års stævner, som så i samarbejde med udvalget fastlægger det kommende års stævneantal og niveau samt terminer.

Udvalget skal sikre sig, at der til stævnerne er det nødvendige personale til stede, både eksterne (dommere, banebyggere m.m.) og interne (banepersonale, skrivere mm), således at stævnerne kan afvikles på en ordentlig og forsvarlig måde i forhold til ryttere, heste og tilskuere.

Udvalget skal sikre sig, at der er rosetter og præmier nok til afvikling af stævnerne. Hvad angår præmier sker dette i samarbejde med sponsorudvalget.

Udvalget udarbejder propositioner i god tid inden stævnet, sørger for godkendelser m.m.

Udvalget modtager anmeldelser og sørger for startlister, starttider og andre nødvendige oplysninger, der sikrer god afvikling af stævnet.

Efter stævnet aflægger udvalget regnskab til kasseren.

Udvalget kan i samarbejde med sponsorudvalget lade sponsere være repræsenteret ved stævnerne.

Udvalget har ansvaret for klubbens championatliste, pointsystem, offentliggørelse af listen, og skal i samarbejde med sponsorudvalget sørge for gaver til vinderne.

Udvalget har ansvaret for kåringen af de årlige klubmestre i forbindelse med afvikling af klubmesterskabsklasserne på efterårsstævnet.

Udvalget består af en formand og en repræsentant fra bestyrelsen samt mindst 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Formanden og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme.

Udvalget arbejder selvstændigt og kan, hvis det finder det nødvendigt, inddrage bestyrelsen i løsning af konkrete problemstillinger.
Gerneralforsamlingen besluttede 28.2.2017, at stævneudvalget bestemmer formen på klubmesterskaberne. 
 
 
Udvalget står også for cafeteriaet under stævnerne. 

Det er udvalget opgave at planlægge menu og indkøbe varer til drift af cafeteriet i forbindelse med stævner. Udvalget laver et budget inden stævnet, som afleveres til formanden for stævneudvalget. Regnskab, boner og evt. kontanter afleveres til formanden for stævneudvalget

I samarbejde med stævneudvalget planlægger udvalget bemandingen af cafeteriet. Udvalget sørger for at oplære alle hjælpere i menuer og betaling.

Udvalget sørger for prisskilte. Samt sørger for at der er en pengekasse med byttepenge. Der også tilbydes sundt og nærende mad.

De ansvarlige for cafeteriaet har ansvaret for at rytterstuerne forlades pæne og rengjorte, samt at alle skraldespande er tømt.

Der skal mindst være 2 personer fra stævneudvalget, som er ansvarlige for cafeteriaet.

 

Udvalget skal sikre, at der er nok præmier til vinderne i alle klasserne under afvikling af stævnerne.

Udvalget skal sikre, at der er præmier til championatsvinderne og klubmestrene.

Udvalget skal arbejde for at sikre flest mulige sponsorer ved salg af bl.a. skilte, sponsorspring og andre former for sponsorpakker.

Udvalget sikrer, at sponsorer får bedst mulig reklame, og at de mindst én gang om året får en særlig takkeskrivelse fra klubben.

Der skal på forskellig vis reklameres for hovedsponsorer m.m. under afvikling af arrangementer i klubben. Den ansvarlige kommer med forslag til, hvordan dette kan ske.

Der skal være mindst 1 person fra stævneudvalget, som er ansvarlig for præmier.

 

Udvalget består af:
Helle Dansborg-Jersø (formand)
Charlotte Buhl
Lea Jespersen
Bente Toldbod
Camilla Toldbod
Dorte Høst
Gitte Mølgaard
Marianne Kokholm (kontoadgang + regnskab)
 

Juniorudvalget.

Det er udvalgets opgave at sørge for, at der i klubregi bliver afholdt en række arrangementer for klubbens juniormedlemmer i løbet af året.

Dette kan være kurser for privatryttere af ridemæssig karakter, rideskolestævner, foredrag, juleshow, ferieaktiviteter, klar-parat-start, ryttermærkekurser og andet.

1. oktober indsender udvalget et forslag til bestyrelsen til det kommende års arrangementer, som bestyrelsen planlægger i samarbejde med udvalget og under hensyn til de øvrige udvalgs planer.

Udvalget skal sikre, at der afholdes arrangementer, der dækker alle juniormedlemsgrupper i klubben.

Udvalget skal i samarbejde med stævne- og sponsorudvalgene sikre sig, at der ved afholdelse af f.eks. holdrytterstævne er rosetter og præmier nok.

Udvalget skal til enhver tid sikre, at der er personale nok til stede til at arrangementerne kan afvikles under bedst mulig samarbejde.

Udvalget skal samarbejde med rideskolen om arrangementer, der inddrager rideskolens heste og undervidere.

Udvalget laver budget inden arrangementernes afholdelse og aflægger bagefter regnskab til kasseren.

Udvalget bør mindst afholde 4 forskellige arrangementer pr. år.

Udvalget består af en formand, en repræsentant fra bestyrelsen, en repræsentant fra rideskolen og to juniormedlemmer. Formand og repræsentant fra bestyrelsen kan godt være den samme.

Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen til løsning af konkrete problemstillinger.

 
Udvalget består af:
Luna Christensen (formand) 
Filippa (junior)
 
 
 

Breddeudvalg

Udvalget skal sikre, at klubben afholder minimum 3 breddeaktiviteter om året, gerne i samarbejde med stævne- og juniorudvalget.

Udvalget skal stå for at afholde et breddestævne eller en breddeaktivitetsdag for klubbens medlemmer. I stedet for breddestævnet kan bredeudvalget i samarbejde med stævneudvalget have breddeaktivitet med ved klubbens almindelige stævner.
 
Udvalget skal løbende sørge for at opdatere breddeaktivitetsmappen (rytterstuen) gerne i samarbejde med juniorudvalget. Mappen skal virke som inspiration for medlemmer og undervisere.
 
Ønsker andre medlemmer at afholde en breddeaktivitet, kontaktes breddeudvalget og bestyrelse.
 
Udvalget arbejder selvstændigt, men kan inddrage bestyrelsen til løsning af konkrete problemstillinger. 
 

Udvalget består af:

Zenta Josephsen (formand)
Marianne Kokholm
Cecilie Svenson 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nyheder

Loading